Projekty POWER - Kręgosłup bez bólu
 

 
 
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
w partnerstwie z Pracodawcami Zdrowia, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: "Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu" w ramach: Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1.
Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego 2014-2020.

Wartość projektu: 2 086 888,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 758 829,88 zł
Celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób
czynnych zawodowe z terenu całego obszaru Polski poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

W efekcie realizacja projektu wpłynie na:
1. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli
profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej z przewlekłymi bólami kręgosłupa objętymi działaniami projektu.
Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie Kampanii Profilaktycznej w postaci dni zdrowia dla pracowników prowadzonych u Pracodawców zrekrutowanych do projektu.
2. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki
wśród personelu medycznego objętego działaniami projektu.
Cel ten będzie realizowany przez przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla lekarzy medycyny pracy
i lekarzy POZ.
3. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn skutków oraz roli profilaktyki
wśród pracodawców objętymi działaniami projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie edukacji
Pracodawców i specjalistów BHP podczas Kampanii Profilaktycznej w postaci dni zdrowia prowadzonych
dla Pracodawców i specjalistów BHP oraz pracowników zrekrutowanych do projektu.
4.    Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej
w ramach projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne realizowane przez lekarzy specjalistów,
lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.
5.    Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej
w miejscu pracy oraz triage pacjentów wsystemie w kierunku dalszej diagnostyki i podjęcia dalszych działań
w tym zakresie w ramach projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne realizowane
przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.
6.    Poprawa stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie
działań wczesnej diagnostyki i włączenia do leczenia. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne
realizowane przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.

Celem projektu jest także wdrożenie usprawnień trybu organizacji opieki nad pacjentami, u których w ramach działań
profilaktycznych zdefiniowano przewlekłe bóle kręgosłupa. Projekt zawiera komponent badawczy, edukacyjny oraz
wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami medycyny pracy
w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

W ramach projektu zorganizowane zostaną Dni Zdrowia dla Pracodawców, specjalistów BHP i pracowników,
warsztaty rehabilitacji dla pacjentów, które będą składały się z części ćwiczeń rehabilitacyjnych i edukacji oraz
konferencje edukacyjno-naukowe dla lekarzy Medycyny Pracy oraz personelem POZ.
Prowadzone będą także akcje edukacyjne w prasie, telewizji, radio oraz Internecie.
Ponadto w projekcie przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne szkierowe do Pracodawców,
specjalistów BHP i pacjentów na temat przewlekłych bólów kręgosłupa w zakresie m.in.: profilaktyki i leczenia.

Dodatkowo edukacja Pracodawców, specjalistów BHP i pacjentów obejmować będzie informacje i porady dotyczące:
- zasady właściwej postawy w pracy i nie tylko ,
- elementy samozarządzania w przewlekłych bólach kręgosłupa,
- terapia rehabilitacyjna w postaci warsztatów i edukacja,
- programów ćwiczeń w tym zalecanych forma aktywności fizycznej, a także ćwiczeń poprawiających
zakres ruchomości i siłę mięśniową, w celu zapobiegania przewlekłym bólom kręgosłupa.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022, w ramach umowy o dofinansowanie
nr POWR.05.01.00-00-0022/19-00/123/2020/132, podpisanej 08.06.2020 roku.
 
 
Harmonogram realizacji projektu
Działania Termin działań
Rekrutacja placówek Medycyny Pracy VI-XI.2020
Rekrutacja Pracodawców
VI-XI.2020
Rekrutacja WOPVI-XI.2020
Analiza ankiet pacjentów przez lekarzy reumatologów
VI.2020-XII.2022
Diagnostyka w placówkach Medycyny Pracy
12.2020-12.2022
Warszarty rehabilitacyjne
01.2021-12.2022
Akcje edukacyjne dla Pracodawców i specjalistów BHP
IX.2020-XII.2020
 Akcje edukacyjne dla pacjentówIX.2020-XII.2020
Edukacja lekarzy Medycyny Pracy i personelu POZIV.2018-VIII.2020

 
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE O NABORZE

Zakładów pracy/pracodawców

w ramach projektu „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POWR.05.01.00-00-0022/19

 

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych
bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych Zawodowo (zgodnie z definicją stanowiąca załącznik nr 5
do niniejszego ogłoszenia) z terenu trzech województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego)
poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

 

Załączniki
 
 
 
 
Rekrutacja Placówek Medycyny Pracy:
 
 
 
 
 
 


OGŁOSZENIE O NABORZE

Uczestników projektu - osób aktywnych zawodowo

w ramach projektu "Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr POWR.05.01.00-00-0022/19.

W ramach uczestnictwa w powyższym projekcie, zapewnimy Państwu edukację i działania profilaktyczne w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki. W tym celu:

- zapewnimy Państwu działania diagnostyczne realizowane przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów poprzez wczesną diagnostykę oraz włączenie do leczenia, w celu wykrywania zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa oraz przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa,

- przygotujemy dla Państwa warsztaty rehabilitacji, które będą składały się z części ćwiczeń rehabilitacyjnych i edukacji,

- udostępnimy Państwu film instruktażowo-edukacyjny, który wraz z innymi materiałami edukacyjnymi dostępny będzie dla Państwa zdalnie, na specjalnie przygotowanej, internetowej platformie edukacyjnej, - przekażemy Państwu kalendarze o charakterze edukacyjnym, zawierające porady dotyczące profilaktyki bólów kręgosłupa na każdy dzień,

- przekażemy Państwu również zestawy fizjoterapeutyczne, zawierające m.in. taśmę i półwałek fizjoterapeutyczny oraz piłkę rehabilitacyjną, do samodzielnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Udział w projekcie jest nieodpłatny!

Do projektu zakwalifikują się osoby w wieku aktywności zawodowej (18 i więcej lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa (objawami ze strony kręgosłupa powyżej 3 miesięcy), mieszkające w woj. dolnośląskim, opolskim lub śląskim, w stosunku do których kwestionariusz STarT Back Tool wskazał całkowity wynik większy lub równy 4 oraz kwestionariusz przesiewowy zapalnego bólu kręgosłupa wskazał wynik większy lub równy 4.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które przebyły uraz kręgosłupa, posiadają rozpoznaną i leczoną chorobę autoimmunologiczną (w tym pod kątem przewlekłych bólów kręgosłupa), rozpoznaną i leczoną przewlekle (farmakologicznie lub operacyjnie) chorobę kręgosłupa, kiedykolwiek przebytą chorobę nowotworową lub wyrażą brak zgody na uczestnictwo w programie na jakimkolwiek jego etapie.

Zainteresowanych udziałem w programie profilaktycznym, prosimy o dostarczenie wskazanych poniżej załączników nr 1, nr 2 i nr 3 pocztą na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Projektów Rozwojowych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław, z dopiskiem "Dokumenty rekrutacyjne".

Kontakt telefoniczny: 885-853-055

Załączniki

Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 Kwestionariusz STarT Back Tool

Załącznik nr 3 Kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg