Projekty współfinansowane POIS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 13 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0047/16 pn. "Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 831 440,67 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 315 654,50 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 3 668 306,32 PLN

Dotacja celowa: 647 348,18 PLN.

 

Więcej o Projekcie
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0059/16 pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 506 154,21 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 719 766,84 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 4 011 801,81 PLN

Dotacja celowa: 707 965,03 PLN.

   
Więcej o Projekcie