Kariera
Oferta 23/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 22/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektor Nadzoru - branża budowlana


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 21/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. Rachunku kosztów


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 20/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. Badań Klinicznych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 19/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • inspektora budowlanego


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 18/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Radca Prawny


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 17/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

 

1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi.
2. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.
3. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Stacja Dializ.
4. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Uniwersyteckim Centrum Urologii.
5. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.
6. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.
7. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Dziale Bloków Operacyjnych.
8. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej. i Endokrynologicznej -Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej.
9. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Pediatrii i Onkologii dla Dzieci.
10. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej.
11. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru.
12. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Okulistyki.
13. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:


- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 392) - § 4 ust. 11./***

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.


1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,


2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
*** „§ 4 ust. 11: pielęgniarką oddziałową szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być pielęgniarka , która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki" – tylko w przypadku stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i intensywnej terapii.

 

UWAGA !
- Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,


4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

- Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

 

UWAGA ! - Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.


6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) tj. nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. 11.04.2023 do godz. 14:00 na adres:

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Im. Jana Mikulicza-Radeckiego
(Kancelaria, poziom 0)
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

 

  - Na kopercie kandydat umieszcza : swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału................................., " (wpisać nazwę oddziału),

 

  - Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2023 rok / Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.


 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

 


Dyrektor Szpitala


 
Oferta 16/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • magazyniera


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 15/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • specjalista ds. projektów
 •  

Szczegóły oferty
 
Oferta 14/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pomoc kuchenna (lokalizacja Brochów)
 •  

Szczegóły oferty
 
Oferta 13/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Lekarz Onkolog do pracy na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w PoradniSzczegóły oferty
 
Oferta 12/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista/ka ds. EksploatacjiSzczegóły oferty
 
Oferta 11/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Zastępca Kierownika Działu Logistyki


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 10/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:


1. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej,
2. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Okulistyki,
3. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, 4. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku,
5. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii,
6. Pielęgniarki/Pielęgniarza/Położnej/Położnika Oddziałowego w Klinice Neonatologii,
7. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej,
8. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
9. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej,
10. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Centrum Chorób Cywilizacyjnych,
11. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii,
12. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego,
13. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
14. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Medycyny Paliatywnej,
15. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
16. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Izbie Przyjęć,
17. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
18. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Instytucie Chorób Serca – Oddział Kliniczny Kardiochirurgii,
19. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Klinicznym Nefrologii Pediatrycznej,
20. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Neurochirurgii,
21. Położnej/Położnika Oddziałowego w II Klinice Ginekologii i Położnictwa - Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy,
22. Położnej/Położnika Oddziałowego w I Klinice Ginekologii i Położnictwa - Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy.


Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 392) - § 4 ust. 11./***

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
  UWAGA !
  - Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  - Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;
  UWAGA !
  - Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 08.02.2023 r., do godz. 14:00 określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430)tj. nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Dokumenty należy składać w Kancelarii Szpitala , budynek H, parter, p. 1.21
- na kopercie kandydat umieszcza : swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału................................., " (wpisać nazwę oddziału)
- Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur- marzec 2023 rok w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Dyrektor Szpitala
 
Oferta 09/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Lekarz ginekolog


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 08/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Referenta/Inspektor/Specjalista ds. sprzedaży


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 07/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Referenta/Inspektor/Specjalista ds. umów


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 06/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalisty ds. personalnych (socjalnych i benefitów)


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 05/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Lekarz specjalista/w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Lokalizacja: Strzelin


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 04/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Asystent farmacji do Apteki Szpitalnej


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 03/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pielęgniarz/pielęgniarka anestezjologiczna/operacyjna w Dziale Bloków Operacyjnych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 02/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • lekarz internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra


Szczegóły oferty
 
Oferta 01/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. umów cywilnoprawnych


Szczegóły oferty
 
Oferta 2/2024

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich w związku z realizacją projektu Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na bazie szpitala klinicznego – kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych, ogłasza nabór na stanowisko:

 • Specjalista/ka ds. administracyjnych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 1/2024

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich w związku z realizacją projektu Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na bazie szpitala klinicznego – kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych, ogłasza nabór na stanowisko:

 • SPECJALISTY DS. KADR i PŁAC


 

Szczegóły oferty
 Oferta szkoleniowaOŚRODEK KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Plan szkoleń na 2010 rok


L.p. Rodzaj szkolenia Czas trwania Termin realizacji Cena

I. Szkolenia dla personelu medycznego

1.

Bezpieczeństwo pracy z lekami cytotoksycznymi

4 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

 

2.

Automatyzacja procesów przygotowania indywidualnej terapii pacjenta.

4 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

 

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania żywienia pozajelitowego. 4 godz. Dowolny w zalezności od potrzeb.
4.

II. Kursy dokształcające

1.

III. Kursy specjalistyczne

1.

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych (Nr 03/07)

ok. 3 tyg.

13.04.2010r - 27.05.2010r.

330 zł

2.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (Nr 02/07)

ok. 3 tyg.

II-III kw. 2010 r.

330 zł

3.

IV. Kursy kwalifikacyjne

1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

3-6 mies.

II-III kw. 2010 r.

1530 zł

2.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych

3-6 mies.

II-III kw. 2010 r.

1530 zł

3.

V. Kursy specjalizacyjne

1.

VI. Szkolenia doskonalące umiejętności osobiste

1.

Trening asertywności i osiągania celów.

6 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

95 zł

2.

Komunikacja w zarzadzaniu, wprowadzanie zmian. Szkolenie dla kierowników, liderów grup.

5 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

100 zł

3.

Telemarketing. Obsługa telefoniczna pacjentów.

6 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

95 zł

4.

Profesjonalna obsługa pacjenta

5 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

95 zł

5.

Wypalenie zawodowe

2 dni po 6 godz.

Dowolny w zalezności od potrzeb.

170 zł

6.

 

 

 

 

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. O przyjęciu na dany kurs dokształcający oraz specjalistyczny decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikowały się na bieżące szkolenie będą przyjęte w kolejnym terminie. Kandydat zakwalifikowany na kurs otrzymuje zawiadomienie w formie pisemnej.


 KontaktAkademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Pracowników Ochrony Zdrowia
ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław
tel. (71) 733 11 95
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Konto bankowe:
PKO.S.A 60 1240 1994 1111 0010 1308 0340 Informacje ogólneMISJA

„Przez wiedzę do zdrowia”


Ośrodek Kształcenia podejmuje działania na rzecz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji szeroko rozumianego personelu Pracowników Ochrony Zdrowia. Nasze atuty to wysoka jakość świadczonych usług edukacyjnych, pomoc w zdobywaniu kwalifikacji i stworzenie możliwości kontynuacji rozwoju zawodowego. Baza instytucjonalna i zaplecze naukowe to Nowy Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, najnowocześniejsze technologie i procedury medyczne, doskonała kadra akademicka.

Nasze szkolenia to najlepsza inwestycja w kadrę szeroko rozumianego personelu medycznego, która podnosi potencjał rozwojowy szpitala oraz jego możliwość skutecznego konkurowania na rynku medycznym. Kondycja placówek medycznych w znacznej mierze zależy od pracy zatrudnionych w niej pielęgniarek i położnych. Dlatego również z myślą o nich organizujemy szkolenia, które rozwijają ich potencjał.

Oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacyjnych.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka i programami szkoleń skierowanych do personelu Pracowników Ochrony Zdrowia.

  
Pielęgniarka OIT Drukuj

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiuzatrudni Pielęgniarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który zostanie w pełni uruchomiony z dniem 1 maja 2009 r.
Nowo zatrudniony personel będzie objęty programem adaptacji zawodowej, której podstawą będą szkolenia związane z opieką nad pacjentem, obsługą urządzeń monitorujących stan pacjenta oraz obowiązującymi w szpitalu procedurami postępowania.


Warunkiem podjęcia pracy na oddziale jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.


Kadra kierownicza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której przewodzi prof. dr hab. A.Kűbler, personel lekarski, personel pielęgniarski, a także posiadany sprzęt medyczny oraz baza diagnostyczna jaka jest do dyspozycji Oddziału, zapewniają najwyższej klasy standardy postępowania medycznego wobec pacjenta. Nowoczesne warunki jakie stwarza Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmują także środowisko pracy. Atrakcyjne warunki wynagradzania zależne są od posiadanego doświadczenia, a w przyszłości także od posiadanych kwalifikacji. Dodatkowym atutem jest lokalizacja szpitala, blisko dworca kolejowego oraz autobusowego.


Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr i Płac Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 55-556 Wrocław. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - tel. 71 733 11 90, 733 11 93.


Stwarzamy także możliwość zapoznania się z Oddziałem oraz zapraszamy na spotkanie zorganizowane dla osób zainteresowanych zatrudnieniem. Spotkanie poprowadzi Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr hab. A. Kűbler oraz pielęgniarka Oddziałowa – K. Lentka. 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg