Oferta 17/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

 

1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi.
2. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.
3. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Stacja Dializ.
4. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Uniwersyteckim Centrum Urologii.
5. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.
6. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.
7. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Dziale Bloków Operacyjnych.
8. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej. i Endokrynologicznej -Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej.
9. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Pediatrii i Onkologii dla Dzieci.
10. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej.
11. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Klinicznym Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru.
12. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Okulistyki.
13. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:


- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 392) - § 4 ust. 11./***

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.


1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,


2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
*** „§ 4 ust. 11: pielęgniarką oddziałową szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być pielęgniarka , która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki" – tylko w przypadku stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i intensywnej terapii.

 

UWAGA !
- Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,


4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

- Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

 

UWAGA ! - Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.


6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) tj. nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. 11.04.2023 do godz. 14:00 na adres:

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Im. Jana Mikulicza-Radeckiego
(Kancelaria, poziom 0)
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

 

  - Na kopercie kandydat umieszcza : swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału................................., " (wpisać nazwę oddziału),

 

  - Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2023 rok / Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.


 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

 


Dyrektor Szpitala


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg