Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na realizację w 2023 r. zadania dotyczącego doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku

 

Nazwa programu:Narodowy Program Transplantacyjny  

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.  

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  508 563,36 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 498 915,84 zł

Udział własny USK wynosi: 9 647,52 zł

W ramach przyznanego dofinansowania zakupiono

1. Moduł pomiarowy do kardiomonitora - pomiar rzutu minutowego serca założony do tętnicy płucnej – 4 szt.,

2. Moduł pomiarowy kompatybilny z kardiomonitorami będącymi na wyposażeniu Kliniki - pomiar rzutu minutowego serca – 2 szt.,

3. Moduł pomiarowy do kardiomonitora - pomiar kapnografii, spirometrii i kalorymetrii – 4 szt.,

4. System zaawansowanego zarządzania temperaturą pacjenta – 1 szt.,

5. Zestaw pomp infuzyjnych w stacji dokującej – 3 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi integralne wyposażenie stanowisk kompleksowego monitorowania i leczenia pacjentów w stanach krytycznych na OIT USK we Wrocławiu. Aparatura ta jest niezbędna w intensywnej terapii pacjentów po rozległych urazach i krwotokach do CUN, leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz diagnostyki i prowadzenia potencjalnych dawców narządów do czasu pobrań narządowych. Urządzenia te niezbędne są również w kompleksowym leczeniu i prowadzeniu biorców przeszczepów po transplantacjach serca i wątroby leczonych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w OIT.

 
Zakup aparatury/sprzętu medycznego

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dotację celową na zakupy inwestycyjne z realizacją w 2023

 

Nazwa zadania: Zakup aparatury/sprzętu medycznego  

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  5 524 565,14,00zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 5 473 186,68 zł

Udział własny USK wynosi: 51 378,46 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. Angiograf z celownikiem do biopsji zintegrowany z aparatem USG 1 szt.

 

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii.

Dzięki zakupowi angiografu zintegrowanego z nawigacją laserową i USG możliwe stało się wykonywanie wysoko zaawansowanych i specjalistycznych procedur pod kontrolą angiografu, zwłaszcza z zakresu onkologii, neurologii i urologii. Użycie nawigacji laserowej skojarzonej z obrazem angiograficznym i USG pozwala na precyzyjne przezskórne implantowanie igieł biopsyjnych oraz dedykowanych igieł do ablacji guzów wątroby trzustki i nerek, dodatkowo zaawansowane technologicznie angiografy pozwalają w sposób trójwymiarowy zobrazować patologiczne unaczynienie guza co znacznie ułatwia proces embolizacji naczyń zasilający guza. Użycie zaawansowanych technik obrazowania, czyli wyżej wspomnianej rotacji lamp rentgenowskich wokół pacjenta leżącego na stole angiograficznym wraz z nawigacją laserową i ultrasonograficzną pozwala na dokładne zaplanowanie procedury leczniczej na przykład: trombektomii w ostrej fazie udaru mózgu, drenażu trudno dostępnego ropnia i cewnikowanie wąskiego kanału kręgowego.

 

2. Endoskop ultrasonograficzny z kompatybilnym aparatem USG 1 szt.

 

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenieDziału Diagnostyki Endoskopowej.

Ultrasonograf z endoskopem ultrasonograficznym umożliwia poszerzenie zakresu diagnostyki i terapii schorzeń przewodu pokarmowego, przede wszystkim dróg żółciowych i trzustki, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych. Poprawa obrazowania USG, możliwość obrazowania elastografią i cyfrowej obróbki obrazu stwarza nowe możliwości wczesnego rozpoznawania i diagnozowania schorzeń nowotworowych, zwłaszcza trzustki i dróg żółciowych. Nowego typu głowica w endoskopie USG poprawi jakość i wyrazistość obrazów USG. Wyższa jakość obrazu ma znacznie podczas wykonywania zabiegów endoskopowego drenażu zbiorników trzustkowych i wprowadzenia technik nieanatomicznych zespoleń żółciowo żołądkowych i żółciowo- dwunastniczych.

 
Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dotację celową na realizację w 2023 r. zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

Nazwa funduszu: Fundusz Medyczny - Subfundusz Terapeutyczno-Innowacyjny.  Nazwa zadania: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  499 750 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 495 600 zł

Udział własny USK wynosi: 4 150 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – 3 szt.,

2. Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 1 szt.,

3. Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 1 szt.

 

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Strzelinie i jest nieodzownym elementem innowacyjnej rehabilitacji, która w obecnych czasach powinna przebiegać w sposób sprawny, bezbolesny i przyjazny pacjentowi. Wyżej wymieniony sprzęt umożliwi przeprowadzenie skutecznego procesu rehabilitacji już na wczesnym etapie rekonwalescencji u pacjentów po zabiegach ortopedycznych oraz z przewlekłymi schorzeniami aparatu ruchu.

 
Zintegrowane Centrum Pediatryczne

Flaga Godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”


DOFINANSOWANIE: 201 319 952 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 223 688 842 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: wrzesień 2023 r.

Głównym celem realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci. Cel zostanie osiągnięty przez budowę ponadregionalnego ZCP USK, a także doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu i aparatury medycznej na nowoczesne, bardziej precyzyjne, dostosowane do krajowych i międzynarodowych standardów. Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego nastąpi poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie świadczeń dla dzieci.

Na inwestycję składa się budowa pięciokondygnacyjnego budynku ZCP wraz z niezbędną infrastrukturą, o łącznej powierzchni użytkowej 17 409 m2, oraz doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny. W budynku zaplanowano obszar oddziału zachowawczego oraz oddziału obserwacyjno-zakaźnego w wyodrębnionej strefie z osobnym wejściem i komunikacją. Przewidziano możliwość podziału i wydzielenia części oddziałów w przypadku konieczności izolacji danego obszaru. W budynku zaplanowano układ komunikacyjny zgodnie z przepisami w zakresie ewakuacji i przepisami ochrony przeciwpożarowej. Przy budynku zaplanowano miejsca parkingowe dla opiekunów pacjentów. Planowane jest przeniesienie do ZCP wszystkich tzw. niezabiegowych jednostek, które po alokacji wraz z obecnie istniejącymi pediatrycznymi jednostkami tzw. zabiegowymi w lokalizacji przy ul. Borowskiej 213, umożliwią kompleksową i ciągłą opiekę leczonych dzieci, niezależnie od rodzaju schorzenia. Konsolidacja oddziałów pediatrycznych zachowawczych i zakaźnego, stworzenie wydzielonej strefy do pracy z pacjentami w trybie jednodniowym, ulokowanie kompleksu poradni pediatrycznych specjalistycznych w jednym budynku, istotnie poprawi jakość i kompleksowość świadczonych usług, przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej kadry medycznej i bazy diagnostycznej, a także poprawi ciągłość opieki pediatrycznej.
 
Stoły operacyjne + urządzenie fluoroskopowo - laserowe

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Bloków Operacyjnych oraz Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii.

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2022 r.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Całkowita wartość zadania wynosi: 2 605 431,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 2 581 892,82 zł

Udział własny USK wynosi: 23 538,18 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) stół operacyjny - 5 szt.,
2) urządzenie fluoroskopowo-laserowe do wspomagania procedur małoinwazyjnych (bipsji itp.) pod nadzorem tomografii – 1szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów.

Zastosowanie celowników laserowych wspomaganych fluoroskopią tomograficzną pozwoli na bardzo precyzyjne, z dokładnością do kilku milimetrów, wykonywanie biopsji przezskórnych co w sposób bezpośredni przełoży się na jakość uzyskanych próbek do badania cytologicznego i histopatologicznego. Laserowa nawigacja pozwala na precyzyjnie dobranie kąta oraz wyznacza dokładnie głębokość położonej patologicznej zmiany, co znacznie zwiększa odsetek prawidłowo pobranych materiałów do dalszych badań patomorfologicznych. Dodatkowo nawigacja laserowa wspomagana podglądem radiologicznym umożliwia precyzyjne umieszczanie w guzie igieł ablacyjnych, co zwiększa skuteczność leczenia onkologicznego.

Zakupione stoły operacyjne do Działu Bloków Operacyjnych pozwolą na zwiększenie ilości zabiegów operacyjnych w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 5

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg