Projekty współfinansowane POWER
E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej.
 


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje projekt „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”; POWR.05.02.00-00-0001/23. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia Departament Innowacji.

Planowana całkowita wartość Grantu wynosi 553 000,00 PLN, w tym:
- finansowanie z budżetu państwa w wysokości 87 539,90 PLN
- finansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 465 460,10 PLN

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych, z wykorzystaniem platformy telemedycznej E-Konsylium.

Zakres projektu obejmuje m.in.:
- utworzenie sieci kardiologicznej składającej się z Grantobiorcy, pełniącego rolę Ośrodka Wiodącego oraz ze Szpitali Partnerskich i Placówek POZ wybranych do udziału w projekcie,
- opracowanie schematu diagnostyczno-terapeutycznego we współpracy z wybranymi Szpitalami Partnerskimi i Placówkami POZ,
- przeprowadzenie 600 konsultacji medycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej E-konsylium przy uwzględnieniu wypracowanego przez Ośrodki Wiodące schematu diagnostyczno-terapeutycznego.
 
Projekty POWER - Kręgosłup bez bólu
 

 
 
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
w partnerstwie z Pracodawcami Zdrowia, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: "Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu" w ramach: Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1.
Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego 2014-2020.

Wartość projektu: 2 086 888,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 758 829,88 zł
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze w ramach Ogólnopolski Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowychKomunikat z dn. 03.12.2019 r.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r. poz. 1146) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza:

Organizację pozarządową i/lub partnera społecznego, reprezentującego interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w charakterze partnerów w realizacji projektu przewidującego wdrożenie programu profilaktycznego pn. „Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych”.


Więcej…
 
Projekty Power - Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w partnerstwie z Opolskim Stowarzyszeniem Chorych na Reumatyzm "Milenium" oraz Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1 829 731,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 829 731,20 zł

 
Więcej o Projekcie
 
Projekty Power - Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

Wartość projektu: 1 341 215,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 215,90 zł

Więcej o projekcie
 
Strona 1 z 2

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg