Projekt Nowoczesnych e-UsługUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego realizuje Projekt pn.

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18.

Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021


Realizacja projektu pozwoli na udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu oraz dostęp do akumulowanych danych i informacji medycznych. Zakres projektu obejmuje doposażenie w infrastrukturę techniczno-systemową, umożliwiającą prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji oraz wdrożenie e- usług. Przyjęte rozwiązanie opiera się na realizacji funkcjonalności w architekturze rozproszonej, co pozwala na wykorzystanie istniejących już aplikacji, w które wyposażone są poszczególne jednostki objęte Projektem. Projekt zakłada częściowe wykorzystanie zasobów posiadanych przez podmioty lecznicze. W większości podmiotów interwencja projektu będzie polegała na rozszerzeniu posiadanych systemów o wybrane funkcjonalności umożliwiające prowadzenie EDM oraz świadczenie usług elektronicznych będących przedmiotem projektu.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego świadczenia usług medycznych dzięki wykorzystaniu e-usług publicznych przez podmioty lecznicze, wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów. W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Cele szczegółowe projektu to:

- Zapewnienie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej wymianę z innymi podmiotami
   ochrony zdrowia,
- Umożliwienie podmiotom odpowiedzialnym za zlecanie badań wykonania w trybie on-line zlecenia wykonania badania
   i odbioru wyników badania,
- Udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom,
- Umożliwienie on-line rejestracji, zmiany terminu bądź odwołania wizyty przez pacjentów na świadczenia opieki
   zdrowotnej,
- Umożliwienie sprawdzenia on-line wyników badań przez pacjenta,
- Umożliwienie przekazywania pacjentowi przez podmiot leczniczy zdefiniowanych komunikatów za pomocą środków
   komunikacji elektronicznej (np. przypomnienie o terminie wizyty, informacja o możliwości sprawdzenia wyników badań).

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).


 

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg