Informacja o osiągnięciach Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Współpracownicy Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu podejmują w swojej działalności naukowej i klinicznej szeroki zakres problemów związanych z diagnostyką i leczeniem najcięższych chorób nerek. Jako przykłady szczegółowych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki i leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek można wymienić badania nad wpływem współistniejącego uszkodzenia cewek nerkowych na odległe rokowanie procesu kłębuszkowego zapalenia. Z powodzeniem stosowane są zabiegi plazmaferezy połączone z immunomodulacją (przestrajaniem funkcji układu immunologicznego) w leczeniu najcięższych zagrażających życiu postaci tzw. układowych zapaleń naczyń.

Kolejny krąg zainteresowań wiąże się z terapią nerkozastępczą, a więc zastępowaniem funkcji zniszczonych nerek za pomocą hemodializy, dializy otrzewnowej i przeszczepienia nerki. W zakresie hemodializy „wizytówką” Katedry są osiągnięcia w wytwarzaniu dostępu naczyniowego. Własne oryginalne publikacje z tego zakresu zyskały międzynarodowe uznanie w postaci publikacji w czołowych światowych czasopismach naukowych, a na stronach internetowych Amerykańskiego Towarzystwa Diagnostyki i Nefrologii Interwencyjnej na 6 pozycji literaturowych uznanych za obowiązkowe do przestudiowania, dwie pochodzą z naszej Katedry.

Inny przykład osiągnięć, to udział w prestiżowych międzynarodowych badaniach klinicznych nad wprowadzeniem do medycyny praktycznej nowego środka pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych u chorych na przewlekłą niewydolność nerek o właściwościach umożliwiających uzyskanie efektu przy wygodnym dawkowaniu jeden raz na dwa lub cztery tygodnie, podczas gdy dotychczasowe preparaty często wymagają iniekcji dwa lub nawet trzy razy w tygodniu. Aktywnie zajmujemy się również czynnikami odpowiedzialnymi za występowanie zwapnień w ścianach naczyń osób leczonych dializami, które są czynnikiem współodpowiedzialnym za zwiększoną śmiertelność sercowo-naczyniową w tej grupie chorych. Ujawniliśmy m.in., że jednym z elementów przyspieszonego procesu starzenia ściany naczyniowej u osób dotkniętych schyłkową niewydolnością nerek jest niedobór związków hamujących wytrącanie soli wapnia.

W dziedzinie przeszczepiania nerki opublikowaliśmy szereg prac analizujących powiązania między genetycznymi cechami odpowiedzi immunologicznej a zagrożeniem wystąpienia ostrej i przewlekłej reakcji odrzucania przeszczepionego narządu. Zajmowaliśmy się również wprowadzeniem do praktyki klinicznej w ramach międzynarodowych wieloośrodkowych badań, programów terapeutycznych, które minimalizują nefrotoksyczne oddziaływanie leków immunosupresyjnych i pozwalają na wczesne odstawienie glikokortykosteroidów.
Poszerzenie informacji o osiągnięciach
Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Akademii Medycznej we Wrocławiu

  1. Pole kłębuszkowych zapaleń nerek. Podaję następujące szczegółowe osiągnięcia: pierwsze w świecie doniesienie o obniżeniu zdolności limfocytów do przekształceń blastycznych pod wpływem fitohemaglutyniny w fazie nerczycowej submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek: wykrycie defektu generacji limfocytów supresyjnych u ponad 40% chorych na przewlekłe postacie kłębuszkowych zapaleń nerek: wykazanie, że – w przeciwieństwie do przypadków o etiologii toczniowej – fenotyp niskiej liczby receptorów klasy pierwszej dopełniacza na erytrocycie nie należy do cech genetycznych, predysponujących do rozwoju idiopatycznego błoniastego i błoniastorozplemowego kłębuszkowego zapalenia nerek; stwierdzenie aktywującego wpływu na granulocyt in vitro przeciwciał wobec cytoplazmatycznych antygenów granulocytarnych, występujących w gwałtownie postępujących kłębuszkowych zapaleniach nerek; ustalenie, że stres hemodynamiczny związany z nadciśnieniem bardziej uszkadza śródbłonek naczyń aniżeli towarzyszące zespołowi nerczycowemu zaburzenia humoralne; określenie na podstawie 25-letniego doświadczenia własnego zespołu przydatności poszczególnych wskaźników morfologicznych, klinicznych i laboratoryjnych w ocenie aktywności i rokowania toczniowego zapalenia nerek.
  2. Obszar przewlekłej niewydolności nerek. Na podkreślenie zasługują pionierskie, oryginalne prace nad przeciwstawnym oddziaływaniem parathormonu na proliferację limfocytów T (wzmagającym) i limfocytów B (hamującym) w odpowiedzi na stymulację mitogenami oraz wyjaśnieniem subkomórkowych mechanizmów tych oddziaływań; spostrzeżenie o aktywacji przewodnictwa potasowego w mocznicowych limfocytach T; porównanie eliminacji toksyn mocznicowych związanych z białkami podczas hemodializy i ciągłej dializy otrzewnowej, nowatorskie rozwiązania w zakresie uzyskiwania dostępu naczyniowego dla celów hemodializy u osób otyłych i chorych na cukrzycę.
  3. Pole transplantologii nerek. Z zakresu transplantologii nerek do najważniejszych dokonań badawczych można zaliczyć stwierdzenie, że tolerogenny tor aktywacji pomocniczych limfocytów T występuje u biorców przeszczepu z długotrwałą dobrą czynnością narządu, wyrażając się znamiennie wyższym aniżeli w przewlekłym odrzucaniu odsetkiem komórek z powierczhniową ekspresją cząsteczki CTLA4 w warunkach spoczynkowych i po stymulacji in vitro; wykazanie, że największa ekspresja mRNA dla cytokin zachodzi w nerce dawcy w okresie śmierci mózgu, jeszcze przed jej pobraniem, a uszkodzenia związane z zimnym niedokrwieniem i reperfuzją zwiększają ją już tylko nieznacznie; określenie rokowniczej wartości występowania nacieku eozynofilowego w ostrym odrzucaniu przeszczepionej nerki; uzyskanie danych o przydatności immunohistochemicznego badania osadu moczu w diagnostyce różnicowej dysfunkcji przeszczepionej nerki; wyjaśnienie wpływu inhibitorów kalcyneuryny na farmakokinetykę kwasu mykofenoloewego; ustalenie efektywności protokołów immunosupresji po przeszczepieniu nerki z ograniczeniem użycia glikokortykosteroidów do jednej około operacyjnej dawki. Praca na ten ostatni temat zyskała nagrodę na Światowym Kongresie Nefrologicznym w Berlinie w 2003r, a prof. Klinger przedstawiał wyniki w imieniu międzynarodowego zespołu badaczy z Polski, Czech, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch.
  4. Z osiągnięć na innych polach badawczych na podkreślenie zasługuje udział prof. Klingera w zespole, który opracował patent na sposób wytwarzania tabletek o przedłużonym działaniu, zawierającym cytrynian potasowy. Produkcję tego preparatu, stosowanego w zabieganiu nawrotom kamicy nerkowej i w leczeniu kwasicy cewkowej wdrożyła jedna z polskich firm farmaceutycznych i jest dostępny dla chorych (preparat Litocid).
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg