Ogłoszenie o zniszczeniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej


Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz.1318,z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła:
- Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej z 2000 r.,
- Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 2000 r.,
- Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii z 2000 r.,
- Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 2000 r.,
- Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 2000 r.,
- Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z 2000 r.,
- Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 2000 r.,
- Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 2000 r.,
- Kliniki Nefrologii Pediatrycznej z 1998 roku,
- Kliniki Ginekologii z 1998 r.,
- Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych z 2000 r.,
- Kliniki Chirurgii Serca z lat 1999 - 2000,
- Kliniki Okulistyki z lat 1998 - 2000,
- Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii z lat 1999 – 2000,
- Kliniki Endokrynologii, Diabetologii, Leczenia Izotopami z 2000 r.,
- I Kliniki Ginekologii z 1998 r.,
- I Kliniki Położnictwa z lat 1997 - 1998,
- Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej z 1998 r.,
- II Kliniki Chirurgii z 2000 r.,
- Kliniki Kardiologii z 2000 r.,
- Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi z lat 1994 – 2000,
- Klinika Otolaryngologii z lat 1990 – 1999.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Archiwum Zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 2 kwietnia 2021 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Magdalena Dylewicz
Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki