Klinika Chorób Serca


Sekretariat Kliniki Chorób Serca
Budynek H, II pietro, pokój 3.46
tel. 71 736 42 58


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
I. Przebieg pracy zawodowej:
1984-1998 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego, Oddział Interni-styczno-Kardiologiczny, ordynator prof. Krzysztof Wrabec; (stanowiska: młodszy asystent, asystent, star-szy asystent)
1998-2019 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych (kierownik Kliniki prof. Waldemar Banasiak), później Klinika Kardiologii, twórca i kierownik Pracowni Hemodyna-miki, równocześnie praca na stanowiskach kolejno: starszy asystent, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, ordynator II Klinicznego Oddziału Kardiologii, kierownik Centrum Interwencyj-nego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pracownią Hemodynamiki (do 2019 r.)
od 2019 – Centrum Chorób Serca, Klinika Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska; stanowisko - kierownik Kliniki
od 2009 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chorób Serca (obecnie – profesor zwyczajny)II. Wykształcenie
1977-1983 Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek lekarski

Stopnie naukowe

  • doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 1995; promotor prof. Krzysztof Wrabec
  • doktor habilitowany, Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) Warszawa, 2007; opiekun habilitacji prof. Waldemar Banasiak
  • tytuł naukowy profesora - 2015


Specjalizacje:

I stopnia (1986) i II stopnia (1989) z chorób wewnętrznych; kadiologia (1992); Pełne szkolenie z kardiologii inwazyjnej i nie-inwazyjnej


III. Staże zagraniczne i szkolenia

  • 1988 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet we Freiburgu Bryzgowijskim RFN – kardiologia interwencyjna (prof. Just)
  • 1991 r. Reha-Zentrum Bad Krozingen, Niemcy – stypendium Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – kardiologia interwencyjna (prof. Roskamm)
  • 1996 r. Stadtischaes Krankenhaus St. Georg, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet Eppendorf, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Bad Krozingen, Niemcy (dr Mirosław Ferenc) - kardiologia interwencyjna, rotablacja tt. wieńcowych


IV. Członkostwo
- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (m.in. przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTK w latach 2013-2015)
- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011 – 2015)
- Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
- EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
- EURO 4C Group (Cardiac Care of Complex and Calcified lesions) – członek zarządu, sekretarz

V. Publikacje
Autor i współautor ponad 80 publikacji z IF, liczba cytowań >600, wartość h-index – 13

Recenzent

  • Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
  • Kardiologia Polska

 

VI. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
2001 r. - z dr Jackiem Legutko z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) u pacjentów z granicznymi zwężeniami tętnic wieńcowych i pierwsze zabiegi angiopla-styki z optymalizacją przy pomocy FFR.
2003 r. - z prof. Piotrem Ponikowskim - pierwsze w Polsce zabiegi przeszczepienia autologicznych ko-mórek szpiku kostnego do tętnicy dozawałowej u pacjentów z zawałem STEMI
2005 r. z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen (Niemcy) - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg prze-zskórnej angioplastyki z protekcją zatorowości obwodowej w zdegenerowanym przęśle żylnym
2006 r. z doc. Dariuszem Dudkiem z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi stentowania tętnic szyj-nych z zastosowaniem proksymalnej protekcji zatorowości
2006 – z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi tzw. throm-bectomii manualnej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST.
2008 r. - z dr Mirosławem Ferencem - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi rotablacji w zwapniałych zwężeniach tętnic wieńcowych
2009 r. - pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej implantacje stentów samorozprężalnych u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
2009 r. z dr Jean Claude Laborde z Tuluzy i z multidyscyplinarnym zespołem (m.in. dr Artur Telichow-ski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi prze-zcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) u pacjentów z krytycznym zwężeniem tej zastaw-ki.
2011 r. – z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku i w 3 ośrodku w kraju zabiegi przezskórnej implantacji klipsa mitralnego (MITRACLIP) u pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej
2013 r. wraz z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof To-czek), pod kierunkiem doktora Jean Claude Laborde - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg TAVI u pa-cjenta z uprzednio wszczepioną, ciężko zdegenerowaną biologiczną zastawką aortalną
2014 r. – 2 nowatorskie w skali światowej zabiegi ablacji kłębków szyjnych u pacjentów z ciężkim, opor-nym na leczenie nadciśnieniem tętniczym (w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski)
2014 i 2015 r. – pierwsze w Polsce zabiegi wytworzenia shuntu międzyprzedsionkowego u chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (z zespołem: m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek); w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski
2018 r. – pierwszy z Polsce zabieg angioplastyki zwapniałej tętnicy wieńcowej z użyciem nowej metody - litotrypsji wieńcowej (Shockwave Balloon)VII. Działalność edukacyjna
Autor i współautor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach kardiologii dla lekarzy, tłumacz z j. niemieckiego kilkunastu rozdziałów podręczników medycznych

Główny organizator:
- siedmiu edycji międzynarodowych warsztatów „Wrocław Rotablation Workshop”
- kilkunastu edycji początkowo lokalnych, potem ogólnopolskich warsztatów kardiologii interwencyjnej dla doświadczonych operatorów „Złożone Interwencje Wieńcowe”
- kilku edycji warsztatów „Złożone interwencje wieńcowe z dostępu promieniowego”


.