Klinika Chorób Serca


Sekretariat Kliniki Chorób Serca
Budynek H, II pietro, pokój 3.46
tel. 71 736 42 58


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch


I Oddział Kliniczny Kardiologiczny

Kierownik: Dr hab. n. med. Monika Przewłocka-Kosmala

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii. Staż naukowy w Melbourne w Australii. Laureatka nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ministra Zdrowia oraz nagrody Baker Heart and Diabetes Institute. Współautorka kilkuset publikacji naukowych, rozdziałów w książkach i doniesień zjazdowych. Wykonawca grantów Narodowego Centrum Nauki. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach biomarkerów sercowo-naczyniowych, aktywacji prozapalnej w chorobach metabolicznych, niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym i chorobie wieńcowej, diagnostyce, prognozowaniu i leczeniu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.


Lekarze Oddziału:

  Dr n. med. Adam Kołodziej
  Dr n. med. Hanna Szczepanik-Osadnik
  Dr n. med. Anna Woźnicka

Aktualnie pracujący lekarze rezydenci:
  Lek. med. Izabella Dyląg
  Lek. med. Paweł Franczuk
  Lek. med. Grzegorz Golański
  Lek. med. Karolina Grześkowiak
  Lek. med. Ewelina Jasic-Szpak
  Lek. med. Aneta Kosiorek
  Lek. med. Anna Langner-Hetmańczuk
  Lek. med. Marta Nogaj-Rdzanek
  Lek. med. Rafał Pęcherczyk
  Lek. med. Paulina Prochota
  Lek. med. Oscar Rakotoarison
  Lek. med. Michał Tkaczyszyn
  Lek. med. Brunon Tomasiewicz
  Lek. med. Anna Węgrzyn-Witek
  Lek. med. Jowita Zachwyc
  Lek. med. Michał Zieliński
 

Kliniczny Oddział Kardiologiczny

jest wysokospecjalistycznym oddziałem 3-go stopnia referencyjności, posiada 42 łóżka oraz pracownie nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia, pracownię hemodynamiki i pracownię elektrofizjologii. Dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy, pielęgniarek i techników oraz wysokiej jakości aparaturą umożliwiającą szczegółową diagnostykę i najnowocześniejsze metody leczenia zachowawczego i inwazyjnego schorzeń układu krążenia. Badania nieinwazyjne dostępne w pracowniach oddziału obejmują: testy wysiłkowe, w tym z oceną spiroergometryczną, 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, nieinwazyjne badanie elektrofizjologiczne (stymulacja przezprzełykowa).


a) Pododdział Interwencyjnego Leczenia Chorób SercaPracownia Hemodynamiki

Kierownik : Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

Rocznik 1973, ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1998 roku. Po studiach doktorant w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doktorat „Ocena oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów z chorobą niedokrwienna serca” obronił w 2004 roku. W 2005 uzyskał specjalizację z Chorób Wewnętrznych, a w 2008 z Kardiologii. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W trakcie pracy zawodowej 5 lat przebywał w Śląskim Centrum Chorób Serca gdzie pracował w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii pod kierownictwem prof. Lecha Polońskiego i prof. Mariusza Gąsiora. Doświadczenie w pracy na oddziale kardiologii, oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii. Posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz certyfikat eksperta elektroterapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kieruje Pracownią Hemodynamiki USK we Wrocławiu od lipca 2013 roku.


Lekarze Pracowni:
Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
Dr hab. n. med. Piotr Kübler
Dr n. med. Tomasz Grzebieniak
Dr n. med. Paweł Szymkiewicz
Dr n. med. Wojciech Zimoch
Lek. med. Michał Kosowski

zakres zabiegów wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki USK we Wrocławiu

jest wysokospecjalistycznym oddziałem 3-go stopnia referencyjności, posiada 42 łóżka oraz pracownie nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia, pracownię hemodynamiki i pracownię elektrofizjologii. Dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy, pielęgniarek i techników oraz wysokiej jakości aparaturą umożliwiającą szczegółową diagnostykę i najnowocześniejsze metody leczenia zachowawczego i inwazyjnego schorzeń układu krążenia. Badania nieinwazyjne dostępne w pracowniach oddziału obejmują: testy wysiłkowe, w tym z oceną spiroergometryczną, 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, nieinwazyjne badanie elektrofizjologiczne (stymulacja przezprzełykowa).  • Diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca, w tym:
  • koronarografia
  • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
  • ocena cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (Fractional Flow Reserve, FFR)
  • optyczna tomografia koherencyjna (OCT)
  • ocena mikrokrążenia wieńcowego.
  • Leczenie inwazyjne choroby niedokrwiennej serca, w tym:
  • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów wieńcowych powlekanych lekiem
  • rotablacja
  • zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tt. wieńcowych
  • angioplastyka wieńcowa podwyższonego ryzyka z zastosowaniem wspomagania krążenia (ECMO, IABP)
  • Leczenie inwazyjne strukturalnych chorób serca, w tym:
  • przezcewnikowa zastawki mitralnej (MITRACLIP)
  • przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI)
  • Przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II i PFO
  • zamykanie pozawałowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej
  • zamykanie przecieków okołozastawkowych
  • przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka
  • ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej
  • Angioplastyka zwężeń w tętnicach nerkowych.
  • Biopsja mięśnia serca.
  • Pomiary hemodynamiczne w obrębie jam serca z oceną rzutów i oporów w krążeniu płuc-nym i systemowym również w ramach kwalifikacji do przeszczepu serca.

 

Pracownia Elektrofizjologii

Kierownik: dr n. med. Krzysztof Nowak
Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, specjalista medycyny w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii, uznany elektrofizjolog, co potwierdzają uzyskane certyfikaty Eksperta elektroterapii oraz Operatora elektrofizjologii w zakresie diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji podstawowych, ablacji migotania przedsionków, ablacji o wysokim stopniu trudności Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jego doświadczenie jako elektrofizjologa stało się podstawą wyróżnionej pracy doktorskiej „Obserwacja chorych ze skurczową niewydolnością serca i implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem pod kątem poszukiwania czynników predykcyjnych zgonu i tachyarytmii komorowych wymagających interwencji urządzenia”. Swoją wiedzę pogłębiał na licznych szkoleniach i stażach m.in. Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Instytucie Kardiologii w Warszawie, Herzzentrum w Lipsku, Cardioangiologishe Centrum Bethanien we Frankfurcie, Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Współpracuje m. in. z Kliniką Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w zakresie wpływu wyboru sposobu implantacji urządzeń na możliwość leczenia nerkozastępczego u chorych z chorobami nerek oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie wykorzystania modeli zwierzęcych w elektrofizjologii.


Lekarze Pracowni:
   Dr n. med. Krystian Josiak
   Dr n. med. Piotr Niewiński
   Dr n. med. Stanisław Tubek
   Dr n. med. Marcin Dzidowski
   Lek. med. Tomasz Wójcik

zakres zabiegów wykonywanych w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej:
W zakresie stałej stymulacji serca:

 • wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika)
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD)
 • wszczepienie kardiowertera defibrylatora z funkcją resynchronizacji (CRT-D)
 • usuwanie lub wymiana układów urządzeń wszczepialnych
 • implantacja rejestratora pętlowego *
 • implantacja stymulatora bezprzewodowego (wewnątrzsercowego) *
 • implantacja podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)*

 


W zakresie stałej stymulacji serca:
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)
 • ablacja trzepotania przedsionków typowego
 • ablacja ektopowego częstoskurczu przedsionkowego
 • ablacja przedwczesnych pobudzeń przedsionkowych
 • ablacja migotania przedsionków (krioizolacja balonowa, izolacja żył płucnych metodą punk-tową)
 • ablacja drogi dodatkowej przewodzenia przedsionkowo-komorowego (tzw. preekscytacji)
 • ablacja nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego węzłowego
 • ablacja częstoskurczu komorowego
 • ablacja przedwczesnych pobudzeni komorowych (tzw. pobudzeń ektopowych)

 


W zakresie stałej stymulacji serca:
 • techniki klasycznej z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (RF)(EPS)
 • technik z użyciem systemu elektroanatomicznego obrazowania trójwymiarowego
 • technik krioablacji

 


Powyższe procedury wykonywane są w ramach umowy z NFZ ( * wykonanie procedury wymaga uzyskania indywidualnej zgody).

 


Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca i Telemedycyny


b) Pododdział Chorób Strukturalnych
Pracownia EKG i Badań Czynnościowych

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i geriatrii. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywała pracując w Klinice Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (Prof. Piotr Ponikowski i Prof. Waldemar Banasiak) i podczas kilkuletniego stażu w National Heart and Lung Institute, Imperial College London, Royal Brompton Hospital (Prof. Philip Poole-Wilson). Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kierownik 2 grantów naukowych finansowanych przez NCN, główny wykonawca kilkunastu projektów finansowanych przez NCN, NCBiR, wspólnie z Prof. Ponikowskim główny badacz AFFIRM-AHF (dożylna suplementacja żelaza u chorych z ostrą niewydolnością serca). Jej główne zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół niewydolności serca, kardiomiopatii i zapalenia mięśnia sercowego, a w szczególności dotyczą znaczenia niedoboru żelaza, niedokrwistości, zaburzeń metabolicznych (m.in. z zakresu gospodarki androgennej i estrogennej), zaburzonej równowagi autonomicznej (z upośledzonym napięciem układu przywspółczulnego), dysfunkcji mięśni szkieletowych jako potencjalnych celów terapeutycznych wśród chorych z niewydolnością serca. Była przewodniczącą Rady Młodych Naukowców, organu doradczego MNiSW (lata 2010–2011) oraz przewodniczącą „Klubu 30” PTK (lata 2013–2015). Obecnie jest członkiem Zarządu Heart Failure Association (HFA), członkiem kilku statutowych komitetów European Society of Cardiology (ESC) (m.in. ESC Congress Programme Committee), oraz koordynatorem inicjatywy „Heart Failure Specialists of Tomorrow” HFA. Jest także członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jest współautorką wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca (2016). Została wyróżniona m.in.: Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną i związany z nią dorobek naukowy, Nagrodą Kapituły Prezesów PTK za osiągnięcia badawcze z zakresu patofizjologii, stratyfikacji ryzyka i nowych koncepcji terapeutycznych u chorych z niewydolnością serca, nagrodami JM Rektora UMW. Autorka kilkuset publikacji (IF >600, łączna liczba cytowań >7000, H-index = 31).


Lekarz Oddziału: lek. med. Marcin Drozd


Pododdział Chorób Strukturalnych Serca


W ramach Pododdziału Chorób Strukturalnych Serca diagnozowani i leczeni są pacjenci z chorobami strukturalnym serca, kardiomiopatiami wtórnymi do amyloidozy, sarkoidyzy i innych chorób spichrzeniowych i naciekowych, kardiomiopatiami niedokrwiennymi, pozapalnymi, z zapaleniem mięśnia sercowego, osoby z uszkodzeniem serca spowodowanym stosowaniem w przeszłości kardiotoksycznych terapii (w tym leczenia onkologicznego). Diagnostyka w/w pacjentów obejmuje: diagnostykę obrazową z zastosowaniem echokardiografii, w tym echokardiografii wysiłkowej, rezonansu magnetycznego serca i tomografii komputerowej, diagnostykę wydolności fizycznej chorych z zastosowaniem próby spiroergometrycznej, diagnostykę z zastosowaniem paneli wielobiomarkerowych. Planowane jest wdrożenie obrazowych technik scyntygraficznych, obrazowania czynnościowego i metabolicznego mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Planowane jest wykonywanie biopsji mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych z kompleksową oceną histologiczną, molekularną, wirusologiczną, immunologiczną i oceną mikrostruktury w mikroskopie elektronowym.
Pacjenci z w/w schorzeniami są kwalifikowani do procedur leczniczych i następnie procedury te są wdrażane przez zespół Centrum Chorób Serca, m.in.: procedury inwazyjne i naprawcze wtórnych wad zastawkowych, ablacje nad- i komorowych arytmii, wszczepianie urządzeń CRT, ICD, nowych urządzeń.

 Pracownia EKG i Badań Czynnościowych

2) Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik: Dr hab. n. med. Robert Zymliński

Z-ca Kierownika: Dr hab. n. med. Jan Biegus


    Lekarze Oddziału

 Dr n. med. Mateusz Sokolski

 Dr n. med. Sylwia Nawrocka-Milward

  Dr n. med. Piotr Gajewski

  Lek. med. Mateusz Garus


3) Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz uzyskała w roku 1989 dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1995 roku. Specjalizację zawodową drugiego stopnia z chorób wewnętrznych zakończyła w 1995, a z kardiologii w 1998 roku z wyróżnieniem. W latach 2004-2007 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego. W roku 2008 otrzymała akredytację w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 1989 roku była zatrudniona w Katedrze i Klinice Kardiologii UM we Wrocławiu, w której od 2010 roku kierowała Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Autorka blisko 100 publikacji naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Lekarz oddziału: Lek. med. Katarzyna Kulej-Łyko

Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Kliniki Chorób Serca
Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej umożliwia wykonywanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w ciągu jednego dnia, bez konieczności pozostawania chorych w szpitalu.
W trakcie pobytu chorego wykonujemy wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne:
- elektrokardiograficzną i spiroergometryczną próbę wysiłkową umożliwiającą diagnozowanie oraz ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca - 24-godzinne/wielodniowe monitorowanie ekg metodą Holtera celem kwalifikacji chorych do zaawansowanych zabiegów elektrofizjologicznych
- przeprowadzanie zabiegu kardiowersji elektrycznej KE
- 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ABPM u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym w połączeniu z modyfikacją leczenia i kwalifikacją do interwencyjnego leczenia nadciśnienia
- wykonywanie badań obrazowych mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych metodą rezonansu magnetycznego MRI i tomografii komputerowej CTA
- przezklatkowe i przezprzełykowe badania echokardiograficzne TTE i TEE kwalifikujące chorych do zaawansowanych procedur przezskórnych typu zamknięcie uszka lewego przedsionka LAAO, implantacji zastawki aortalnej i mitralnej (TAVI/TMVI) oraz zapinek MitraClip
- echokardiograficzną próbę dobutaminową, będącą alternatywą dla próby wysiłkowej, ponadto umożliwiającą ocenę żywotności określonego obszaru mięśnia sercowego
W najbliższym czasie planujemy również przeprowadzanie badania koronarograficznego w trybie dziennym.
Każdemu choremu zapewniamy możliwość poszerzenia diagnostyki oraz leczenie na Oddziale Kardiologicznym Kliniki Chorób Serca, z którym ściśle współpracujemy.